Pomiary czynników szkodliwych

Wykonujemy pomiary i badania czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy zgodnie z zakresem akredytacji AB 1053.

Badanie czynników uciążliwych

Badamy czynniki uciążliwe na stanowiskach pracy.

Analiza chemiczna

Wykonujemy analizy chemiczne - w tym zawartości krzemu w stali w celu zapewnienia dobrej jakości powierzchni cynkowanej.

Obsługa laboratoryjna firm

Zajmujemy się obsługą laboratoryjną firm.


Akredytacja PRO-LAB s.c.

 

pca

ilac

Kontakt

 Zadaj pytanie:

 prolabsc@prolabsc.pl

 lub zadzwoń:

 tel./fax 52 3550529;  

 kom. 508209940

Warunki komfortu cieplnego w świetle obowiązujących norm – na podstawie pracy Anny CHOJNACKIEJ.

 

    Komfort definiowany jest jako stan umysłu, w którym człowiek odczuwa równowagę pomiędzy środowiskiem otaczającym a wrażeniami psychofizycznym. Jednym z czynników warunkujących odczucie komfortu jest bilans termiczny organizmu człowieka, czyli zrównoważenie ilości ciepła powstającego w organizmie z ilością oddawaną do środowiska na drodze promieniowania, konwekcji i przewodzenia. Warunki termiczne, zapewniane przez urządzenia wentylacyjne, klimatyzacyjne i grzewcze, zależą od przeznaczenia danego pomieszczenia i mają na celu albo zapewnienie komfortu użytkowników albo, w przypadku pomieszczeń, w których priorytetem są wymagania związane z realizowaną technologią (np. przemysł precyzyjny) utrzymanie temperatury i wilgotności powietrza w granicach zapewniających prawidłową i bezawaryjną pracę urządzeń. O ile niesprawność sprzętu jest dla producentów istotnym problem to komfort pracowników na stanowiskach pracy często traktowany jest marginalnie, mimo, że dyskomfort termiczny wpływa nie tylko na spadek efektywności pracy, ale również może prowadzić do wielu chorób.

tabela umiarkowany

WYPEŁNIJ ZLECENIE I ZAMÓW NASZE USŁUGI 


Mikroklimat w pomieszczeniach.


    Na odczucie komfortu wpływa zbiorcza kombinacja wrażeń wizualnych, słuchowych, namacalnych i cieplnych, jakie pojawiają się w danym środowisku i które wynikają ze zmian w zakresie następujących warunków: temperatura otaczającego powietrza, temperatura promieniowania otaczających powierzchni, wilgotność i prędkość powietrza, zapachy, ilość kurzu, walory estetyczne, natężenie hałasu i oświetlenie. Z przytoczonych parametrów jedynie pierwsze cztery wpływają na komfort cieplny człowieka, który zależy w dużym stopniu również od metabolizmu, aktywności oraz indywidualnej zdolności do przystosowania się do zmian. Pomimo, że człowiek ma zdolność aklimatyzacji do bardzo zmiennych i niekorzystnych warunków klimatycznych, jednakże efektywność pracowników wykonujących określone zadania zależy w dużej mierze od warunków środowiska, w którym przebywają. Zapewnienie pracownikom poczucia komfortu poprzez dobór i regulację odpowiednich parametrów środowiska pracy przekłada się m. in na:

 • zwiększenie stopnia skupienia nad wykonywanym zadaniem,
 • zmniejszenie ilości popełnianych błędów,
 • zwiększenie wydajności i jakości produktów i usług,
 • ograniczenie ilości nieobecności w pracy wynikających z chorób,
 • ograniczenie ilości wypadków przy pracy i innych zagrożeń zdrowotnych (jak np. chorób układu oddechowego).

Optymalne warunki mikroklimatu, w którym przebywa człowiek (zamieszczone w normie PN-78/B-03421[1]) ustalone są dla określonej aktywności fizycznej człowieka:

 • przy małym tempie metabolizmu (szycie, księgowanie, pisanie na maszynie): temperatura powietrza w pomieszczeniach (zimą) wynosi: 20-22oC, latem: 23-26oC, wilgotność względna zimą (niezależnie od aktywności): 40-60%, latem: 40-55% a prędkość ruchu powietrza zimą - maksymalnie 0,2m/s, latem - 0,3m/s;
 • przy średnim tempie metabolizmu (wbijanie gwoździ, tynkowanie) temperatura powietrza w pomieszczeniach (zimą) wynosi 18-20oC, latem - 20-23oC, wilgotność względna latem 40-60% a prędkość ruchu powietrza zimą - maksymalnie 0,2m/s, latem - 0,4m/s;
 • przy dużym tempie metabolizmu (praca z siekierą, przenoszenie ciężkich materiałów) temperatura powietrza w pomieszczeniach (zimą) - 15-18oC, latem - 18-21oC, wilgotność względna latem 40-60% a prędkość ruchu powietrza zimą - maksymalnie 0,3m/s, latem - 0,6m/s. (...)

W tabeli poniżej podana jest stara norma na mikroklimat umiarkowany – uaktualniona to PN-EN ISO 7730:2006

tabela umiarkowany2

OCENA KOMFORTU CIEPLNEGO
Mikroklimat umiarkowany - wskaźniki komfortu - PMV i PPD
Środowisko termicznie komfortowe dla człowieka definiowane jest za pomocą dwóch wskaźników: PMV i PPD.
Wskaźnik PPD – przewidywany odsetek niezadowolonych.
PMV (ang. Predicted Mean Vote), określa przewidywaną średnią ocenę dużej liczby osób przebywających w danym pomieszczeniu, zgodnie ze skalą termicznej zmienności przedstawiona w tabeli 3.
tabela umiarkowany3
PMV odniesione jest do nierówności pomiędzy ciepłem oddawanym przez człowieka i odbieranym przez środowisko otaczające a optymalnym strumieniem przekazywanego do otoczenia strumienia ciepła, które zapewniałoby warunki komfortu przy danej aktywności.

Wybór okresu pomiarowego 
Zaleca się wykonanie pomiarów w okresie odpowiadającym maksymalnemu obciążeniu termicznemu, środowisko gorące w lecie, środowisko zimne w zimie.
Ocenę warunków komfortu termicznego należy przeprowadzić wyłącznie dla środowisk zamkniętych. Temperatura w pomieszczeniu powinna mieścić się w granicach od 10°C do 30°C. Jeżeli w ocenianym pomieszczeniu parametry bioklimatyczne są takie, że wskaźnik PMV przekracza wartość 2, należy dodatkowo ocenić mikroklimat pomieszczenia według norm oceny środowisk zimnych (poniżej 10) lub gorących – powyżej 30-32 oC. Z pełnego przebiegu zmiany roboczej należy wybrać okres 1-godzinny najniekorzystniejszy z uwagi na obciążenie cieplne. Jeżeli w części wybranej godziny pracownik wykonuje kilka czynności zawodowych różniących się parametrami mikroklimatu pomiary należy wykonać dla każdej z czynności i należy zanotować czas trwania poszczególnych czynności zawodowych.


Wartość odniesienia wskaźnika obciążenia termicznego.
Mikroklimat umiarkowany jest czynnikiem uciążliwym w związku z tym rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833, z późn. zm.) nie określa normatywów dla mikroklimatu umiarkowanego.
Zalecane wartości wskaźnika PMV przedstawiono w tabeli nr3, zalecane wartości wskaźnika PMV powinny mieścić się w przedziale od –0,5 do 0,5 (granice komfortu termicznego). Wskaźnik PPD – przewidywany odsetek niezadowolonych jest ściśle związany ze wskaźnikiem PMV i granicom komfortowi termicznemu odpowiada 10% odsetek niezadowolonych.

Proponowane kryteria oceny mikroklimatu umiarkowanego przez PRO-LAB s.c.

 • (-0,5) < PMV < (+0,5) warunki termiczne komfortowe
 • (-0,7) < PMV < (+0,7) warunki termiczne zbliżone do komfortowych
 • (+0,7) < PMV < (+2,0) warunki termiczne uciążliwe
 • (-2,0) > PMV > (+2,0) warunki termiczne szkodliwe należy badać mikroklimat zimny albo gorący
 

Nasi klienci:

male_logo.png p_1305713196.jpg 108912_logo.gif FIRMA_1039_78635400672093045657133844808446.jpg 276743_230833460284420_4644157_n.jpg Tosta2.jpg arkema_logo.gif logo.png kcb.gif Leroy_Merlin.jpg

Stworzone dzięki Strony internetowe Bydgoszcz.