Czynniki szkodliwe


Czynniki szkodliwe w środowisku pracy – to czynniki, których oddziaływanie na pracownika prowadzi lub może prowadzić do utraty zdrowia, powstania choroby zawodowej lub innego schorzenia związanego z wykonywaną pracą.

Czynniki szkodliwe w środowisku pracy można podzielić na następujące kategorie:

 • czynniki fizyczne: hałas, hałas ultradźwiękowy, drgania mechaniczneszkodliwe
 • frakcja wdychana i respirabilna np. pył drewna twardego, mąki,
 • pyły i dymy spawalnicze wraz z substancjami toksycznymi np. tlenki, metale,
 • metale występujące w postaci pylistej np. ołów, żelazo,
 • mikroklimat zimny i gorący np. w chłodniach, piekarniach,
 • czynniki toksyczne, chemiczne, lotne związki organiczne np. benzen,
 • pyły zawierające azbest
 • promieniowanie optyczne nielaserowe
 • promieniowanie laserowe
 • pole lub promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwości z zakresu 0 Hz-300 GHz.

WYPEŁNIJ ZLECENIE I ZAMÓW NASZE USŁUGI 

Obowiązki pracodawcy

W ramach zapobiegania chorobom zawodowym i innym chorobom związanym z wykonywaną pracą każdy pracodawca musi:

 • utrzymywać w stanie stałej sprawności urządzenia ograniczające lub eliminujące szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiska pracy i urządzenia służące do pomiarów tych czynników,
 • wskazać czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy, dla których wykonuje się badania i pomiary
 • przeprowadzać, na swój koszt, badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, rejestrować oraz przechowywać wyniki tych badań i pomiarów, a także udostępniać je pracownikom.
 • przeprowadzić konsultuje z pracownikami lub ich przedstawicielami, w trybie przyjętym u danego pracodawcy, działania dotyczące:

Natomiast do szczegółowych obowiązków pracodawcy należy:

 • Na podstawie procesów technologicznych i stosowanych substancji zidentyfikować występujące w nich czynniki szkodliwe dla zdrowia w celu ich wytypowania do oznaczenia w środowisku pracy,
 • zlecenie wykonania badań i pomiarów czynnika szkodliwego dla zdrowia w środowisku pracy nie później niż w terminie 30 dni od rozpoczęcia działalności;
 • poinformowanie pracowników o wynikach przeprowadzonych badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy w sposób ustalony w danym zakładzie pracy oraz umieszczenie aktualnych wyników na odpowiednim stanowisku pracy;
 • prowadzenie na bieżąco rejestru czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy;
 • wpisywanie na bieżąco wyników badań i pomiarów czynnika szkodliwego dla zdrowia do karty badań i pomiarów czynników szkodliwych;
 • w przypadku likwidacji firmy przekazanie rejestru i karty właściwemu miejscowo państwowemu inspektorowi sanitarnemu;
 • przechowywanie wyników badań i pomiarów przez 3 lata, licząc od daty ostatniego wpisu, a rejestrów i kart przez 40 lat;
 • udostępnianie wyników badań i pomiarów wpisanych do kart oraz rejestrów niezwłocznie na pisemne żądanie pracownika, byłego pracownika, ich przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.

Jaką rolę ma do spełnienia służba bhp?

Służba bezpieczeństwa i higieny pracy powinna:

 • rozpocząć działalność już w procesie organizowania produkcji i stanowisk pracy, dbając, aby były one zgodne z wymogami bhp oraz ergonomii, i w miarę możliwości zastosować w tym zakresie bezpieczniejszą technologię, a także odizolować stanowiska pracy niezwiązane z produkcją, w wyniku której dochodzi do narażenia na czynniki szkodliwe, sprawdzić funkcjonowanie maszyn i urządzeń, w szczególności zwiększających bezpieczeństwo pracowników (np. urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wyciągów),P1020360 m
 • przed przystąpieniem do przeprowadzania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy dokonać analizy przebiegu procesów technologicznych oraz organizacji i sposobów wykonywania pracy,
 • ustalić rodzaj procesu technologicznego, przy którym stężenie i natężenie czynników szkodliwych dla zdrowia jest najwyższe, oraz poinformować o tym wykonujących badania i pomiary (nie bez znaczenia dla rzetelności ich wyników jest miejsce pobierania próbek, które powinno być wyznaczone w związku ze sposobem wykonywania pracy),
 • przestrzegać terminów wykonywania badań i pomiarów,
 • oceniać wyniki badań, czyli porównywać je z aktualnymi wartościami najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS) i najwyższych dopuszczalnych natężeń (NDN) czynników szkodliwych dla zdrowia
 • w przypadku istotnego narażenia pracowników na czynniki szkodliwe dla zdrowia opracować strategię zmniejszenia ryzyka, natomiast w przypadku przekroczenia NDS i NDN – natychmiast zmniejszyć narażenie w sposób możliwy do wykonania w firmie,
 • ustalić sposób przekazywania pracownikom informacji o wynikach badań i pomiarów oraz ich interpretacji,
 • sporządzać i przechowywać stosowną dokumentację.

Zagadnienia dotyczące badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy regulują przepisy:
1. Kodeksu pracy,
2. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r.

WYPEŁNIJ ZLECENIE I ZAMÓW NASZE USŁUGI