Oświetlenie elektryczne


Oświetlenie elektryczne

PARmeter    Pomiary oświetlenia na stanowiskach pracy, tak jak i inne czynniki uciążliwe, nie wymagają Akredytacji w PCA więc nasze Laboratorium jej nie ma, jednakże również te pomiary wykonujemy tak jak inne akredytowane. Posiadamy odpowiedni sprzęt – wzorcowany Luksomierz L-100 klasy dokładności A, przeszliśmy specjalistyczne szkolenia na temat wykonywania pomiarów, pomiary wykonujemy zgodnie z najnowszą normą oświetleniową, służymy radą na temat zapewnienia odpowiedniego oświetlenia na stanowiskach pracy, oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego. Wykonujemy pomiary w nowo oddanych budynkach, szkołach, biurach, urzędach publicznych, magazynach i zakładach pracy. Mierząc natężenie oświetlenia w polu zadania i polu bezpośredniego otoczenia liczymy jednocześnie równomierność oświetlenia, na życzenie również rozkład luminancji, olśnienie, oddawanie barwy. W naszej strefie klimatycznej zalecaną temperaturą barwy światła sztucznego jest barwa ciepła 2000K do 3300 K lub pośrednia 3300K do 5300K.
Zalecana przez nas częstotliwość badań oświetlenia to co 4 lata, bo trudno po 5 latach od przeprowadzenia pomiarów twierdzić, że ma się aktualne wyniki (zmieniają się systemy oświetlenia, kolor ścian, oprawy itp.)

WYPEŁNIJ ZLECENIE I ZAMÓW NASZE USŁUGI 

Z czego wynika obowiązek pomiarów natężenia oświetlenia:

  1. Z Kodeksu Pracy – zobowiązuje on pracodawcę do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy a niewłaściwe oświetlenie jest częstym powodem urazów i wypadków przy pracy,
  2. Z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

1284534041559 hz-cnmyalibaba-web2_11690

Rozdział 2 Oświetlenie:
§ 25. W pomieszczeniach stałej pracy należy zapewnić oświetlenie dzienne, chyba że jest to niemożliwe lub niewskazane ze względu na technologię produkcji, a na stosowanie oświetlenia wyłącznie elektrycznego pracodawca uzyskał zgodę właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego wydaną w porozumieniu z okręgowym inspektorem pracy.

§ 26. 1. Oświetlenie dzienne na poszczególnych stanowiskach pracy powinno być dostosowane do rodzaju wykonywanych prac i wymaganej dokładności oraz powinno spełniać wymagania określone w Polskiej Normie.
2. Niezależnie od oświetlenia dziennego w pomieszczeniach pracy należy zapewnić oświetlenie elektryczne o parametrach zgodnych z Polskimi Normami.

§ 27. 1. Stosunek wartości średnich natężenia oświetlenia w pomieszczeniach sąsiadujących ze sobą, przez które odbywa się komunikacja wewnętrzna, nie powinien być większy niż 5 do 1.
2. Przy wyjściu z pomieszczeń, w których ze względów technologicznych praca jest wykonywana w ciemności (np. ciemnie optyczne), powinny być zapewnione warunki umożliwiające stopniową adaptację wzroku.

§ 28. W pomieszczeniach i miejscach pracy, w których w razie awarii oświetlenia mogą wystąpić zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, należy zapewnić oświetlenie awaryjne o odpowiednim natężeniu, zgodnie z Polską Normą.

§ 28a. Instalacje oświetleniowe w pomieszczeniach, w których znajdują się miejsca pracy, oraz w korytarzach powinny być dobrane i wykonane tak, aby nie narażały pracownika na wypadek powodowany rodzajem zainstalowanego oświetlenia.

WYPEŁNIJ ZLECENIE I ZAMÓW NASZE USŁUGI